logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • ใบมอบฉันทะ
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • แบบการขอใช้บริการข้อมูลราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์
  30 มกราคม 2563
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  25 พฤษภาคม 2559
 • แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (6006)
  12 มกราคม 2559
 • แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน (6005)
  12 มกราคม 2559
 • สัญญาการยืมเงิน(แบบ 8500)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ 8708)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ 7223)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ 7131)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบงาน(สท.001)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มการขอลบ/เปลี่ยนสถานะสิ่งปลูกสร้าง(สท.002)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล(สท.003)
  11 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มหนังสือราชการไทย
  29 มกราคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร